บทความเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัย อ่าน "ความผิดวินัยในเรื่องปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
เกินสมควร"

/UserFiles/files/6legal56(3).pdf“ความผิดวินัยในเรื่องปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร” การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน อาจเข้าข่ายความผิด

ตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา