การคัดลอก ทร.14 จากสำนักทะเบียน

ตามที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 แล้วนั้น ซึ่งในการกรอกข้อมูลต้องใช้ข้อมูลเด็กที่เกิด พ.ศ.2551 – 2554 ในระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กที่เกิด พ.ศ.2550 สำหรับชั้น ป.1 นั้น ขณะนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มีหนังสือขอความร่วมมือในการคัดลอก ทร.14 ถึงสำนักทะเบียนอำเภอ และเทศบาล ทุกแห่งแล้ว จึงขอซ้อมความเข้าใจ ร.ร.ดังนี้

สำหรับเด็กที่เกิด พ.ศ.2550 – 2551 สพป. ได้แจ้ง ร.ร.คัดลอก ตั้งแต่ต้นปี 2557 แล้ว ขอให้ ร.ร.ใช้ข้อมูล ทร.14 ดังกล่าวได้เลย

สำหรับเด็กที่เกิด พ.ศ.2552 – 2554 ร.ร.ใดที่คัดไว้แล้ว ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ สำหรับ ร.ร.ที่ยังไม่คัดลอก สามารถไปติดต่อที่สำนักทะเบียนเพื่อคัดลอกได้โดยตรง โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จะสนับสนุนกระดาษต่อเนื่องให้สำนักทะเบียน (เฉพาะสำหรับอำเภอเมืองสระแก้วจะจัดพิมพ์ในภาพรวมทั้งอำเภอโดยจะแจ้งให้ ร.ร.มาติดต่อขอรับที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อไป)

ให้โรงเรียนเก็บหลักฐาน ทร.14 ที่คัดจากสำนักทะเบียนไว้ใช้เป้นหลักฐาน ในการตรวจสอบข้อมูล ของ สพฐ.ด้วย