การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานการติดตามและประเมินผลทางอิเล็คทรอนิกส์ ประจำปี 2557

ไฟล์ประกอบการบรรยายการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานการติดตามและประเมินผลทางอิเล็คทรอนิกส์ ประจำปี 2557