แจ้งตารางการนิเทศโรงเรียนดีประจำตำบลรอบที่ 2

แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบลทั้ง 25 โรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามตารางการนิเทศดังแนบ
table School Dtumbon

ติดต่อเรา