การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนดีประจำตำบล

แจ้งเครือข่ายโรงเรียนดีประจำตำบลของแต่ละอำเภอ ให้ผู้ที่มาจัดนิทรรศการเขียนรายงานการเดินทางตามเอกสารดังแนบ เครือข่ายอำเภอละ 5000 บาท จำนวนวน 2 วัน คือวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 โดยเขียนเป็นคณะ ในวงเงินที่กำหนด วันที่ 7 สิงหาคม เบิกเบี้ยเลี้ยงคนละ 120 บาท ส่วนวันที่ 8 ไม่ต้องเบิกเบี้ยเลี้ยง และนำเอกสารมาส่งให้ ศนบุญตา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557MMDtumbon57

ติดต่อ สพป.สก.1