ขอเชิญคัดเลือกนักเรียนแกนนำ V-Star เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ รุ่นที่9 (V-Star challenge Episode IX) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตามที่สถานศึกษาของท่านได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลล ประจำปีการศึกษา 2557 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เพื่อเป็นการยกระดับ ต่อยอดและพัฒนสศักยภาพแกนนำ V-Star ให้สามารถเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีละรรมในสถานศึกษา คณะกรรมการฯ จึงได้จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศึลธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

คณะกรรมการฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านคัดเลือกนักเรียนแกนนำ V-Star หรือนักเรียนที่เป็นกรรมการชมรม V-Star Club ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 คน เข้ารับการอบรมดังกล่าว ตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ในโครงการอบรมฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 120 บาท ทั้งนี้ กรุณาส่งใบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ทางโทรสารหมายเลข 0-2831-1278 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผุ้ประสานงานจังหวัดของท่านIMG IMG_0001

ติดต่อ สพป.สก.1