การสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งโรงเรียนทุกสังกัดและทุกแห่งทราบ ดังนี้
1.ให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557
ได้ที่เว็ปไซด์ สพฐ. /สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน/งานศิลปหัตถกรรม ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้ปรับปรุงข้อมูล
เป็นปัจจุบันแล้ว
2. เขตฯ จะกำหนดให้โรงเรียนทุกแห่งสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านระบบโปรแกรมบนเว็ปไซด์
ตั้งแต่วันที่ 19-22 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ เขตฯ จะแจ้ง Username และ Password
ให้โรงเรียนทราบ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1) จัดเตรียมข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่จะส่งเข้าแข่งขัน ทุกประเภท ทุกระดับชั้น ไว้ให้พร้อม
หากพ้นกำหนดรับสมัครระบบจะปิดทันที
2) ให้โรงเรียนทุกแห่งติดตามข้อมูลการจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ที่หน้าเว็ปไซด์
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
3) ให้ติดตามรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันจากเว็ปไซด์ของ สพฐ.อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อ สพป.สก.1