ขอเชิญร่วมการอบรม การใช้ภาษาไทยสำหรับครูฯ

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมการอบรม การสอนให้อ่านออกเขียนได้ การอ่านเพื่อการเรียนรู้ และหลักการใช้ภาษาสำหรับครูภาษาไทย  การอ่านเพื่อทดสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสตาร์โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ ประธานชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทร ๐๘๖ – ๘๐๓ ๐๔๔๔

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา