ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ

สมาคมพัฒนาครูไทย ขอเชิญนักเรียนระดับ ม.๑ – ม.๓ สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในและต่างประเทศ เพื่อสนองยุทธศาสตร์ ๕ ข้อ สมาคมในการสร้างพื้นฐานเยาวชนปลูกฝังความปรองดองแห่งชาติ การพัฒนาเยาวชนสู่สากล เพื่อพัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน หากโรงเรียนใดสนใจให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ นายกสมาคมพัฒนาครูไทย (สาขาภาคกลาง) ๐๘๓ – ๔๒๙ ๗๖๘๒

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา