การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153 / ว 2794 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1