เปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ปี 2557

ตามที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งการจัดกิจกรรมนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในวันอาเซียน ปี 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นั้น ให้โรงเรียนที่แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำบัญชีลงเวลา ตามจำนวนครูและนักเรียนที่แจ้งไว้ นำมาแลกคูปองอาหารและเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณรายงานตัวหน้าหอประชุมรวมใจภักดิ์ ในเวลา 08.30 น. ให้โรงเรียน download บัญชีลงเวลาใน Remote driveกลุ่มนิเทศ ฯ โดยเลือกบัญชีลงเวลาตามโครงการที่กล่มนิเทศฯ กำหนดไว้

ติดต่อ สพป.สก.1