ขอเชิญคณะกรรมการชมรมวัดและประเมินผลร่วมประชุม

ด้วยชมรมวัดและประเมินผลได้ขอ สทศ.(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) เปิดสนามสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลที่โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะกรรมการชมรมวัดและประเมินผล ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานสมัครสอบดังกล่าวในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา