รายงานเงินรายได้สถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557

ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557  ผอ.รัชวุฒิ มั่นคงโชคดี  0909-707-85501

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1