บทความเสริมสร้างวินัย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรองเอกสารโดยหน้าที่ราชการอันเป็นเท็จ เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง แล้งแต่กรณี อ่น “ความผิดวินัยในเรื่องรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ”

“ความผิดวินัยในเรื่องรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ” ถ้ากระทำโดยเจตนาหากก่อให้เกิดความเสียหาย

จะเป็นความผิดวินัยกรณีประพฤติชั่ว ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 ร้ายแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิด แต่ถ้ากระทำโดยประมาทถือว่าเป็น

ความผิดวินัยกรณีประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา