กิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์ ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมปรองดอง      สมานฉันท์

รวมใจกัน                     เพื่อชาติไทย

ณ อาคารอเนกประสงค์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

โดย ตำรวจภูธร จังหวัดสระแก้ว

10002000400030005000

ติดต่อเรา