การขออนุญาตไปต่างประเทศ

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า ได้มอบอำนาจการอนุญาตให้ไปต่างประเทศ ให้ ผอ.สพท. ลงนามแทน ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 57

จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์ขออนุญาตไปต่างประเทศ ใช้แบบการขออนุญาตไปต่างประเทศ รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบท้ายf 2

ติดต่อ สพป.สก.1