การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลและสำรวจข้อมูลพื้นฐานฯ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลและสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชน ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้จัดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

IMG_2365 IMG_2366 IMG_2367 IMG_2368 IMG_2370 IMG_2371 IMG_2372 IMG_2374 IMG_2375 IMG_2378 IMG_2382

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน ๑๘ คน

๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๓. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๔. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

๕. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

๖. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๗. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

๘. ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

๙. ผู้อำนวยการศูนย์ ไอซีที

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1