อบรมการใช้ภาษาไทย

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเขียนสะกดคำด้วยกิจกรรมคัดลายมือ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง รวมทั้งการคัดเขียนลายมือ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีครูชมรมภาษไทย ครูภาษาไทย และข้าราชการครูในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๒๐ คน

IMG_2286 IMG_2287 IMG_2290 IMG_2291 IMG_2293 IMG_2294 IMG_2295 IMG_2299 IMG_2302

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา