บทความทางนิติศาสตร์

 ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจึงเรียกว่า "ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร" อ่านต่อ

“ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร” ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่กฎหมายกำหนดไว้

3 แบบ คือ กรณีกฎหมายมิได้กำหนดระยะเวลาไว้ หากมีผู้ยื่นหนังสือร้องขอแล้ว

เกินเก้าสิบวันแล้วดำเนินการไม่แล้วเสร็จถือว่าล่าช้า กรณีกฎหมายกำหนด

ความเร่งด่วนไว้ ต้องปฏิบัติในโอกาสแรกทันทีที่ปฏิบัติได้ถ้าไม่ปฏิบัติถือว่าล่าช้า                                            และกรณีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้ ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามนั้น ถ้าไม่แล้วเสร็จ

demo

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา