แจ้งโรงเรียนในสังกัด

เนื่องจากข้อมูลจำนวนนักเรียน (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในรูปเล่มรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาประจำปี 2556 มีข้อผิดพลาดจึงให้โรงเรียนดาว์โหลดข้อมูลที่ถูกต้องใหม่ ได้ที่ Remote Drive กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ติดต่อเรา