ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งข้อมูลผลการประเมินนักเรียน ด่วนที่สุด ศน.วรรณา

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งข้อมูลผลการประเมิน ระดับสถานศึกษา ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ตามแบบรายงานทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ ทาง E-Mail [email protected]

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี โรงเรียนบ้านซับน้อย โรงเรียนบ้านวังปืน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด โรงเรียนด่านชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านคลองอุดม โรงเรียนวังศรีทอง

ติดต่อเรา