กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ “การปลูกผักสวนครัว” โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ “การปลูกผักสวนครัว” ให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนได้นำหลักการปรับใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กับนักเรียนด้านทักษะอาชีพทางเกษตรพื้นฐานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงเรียนจึงได้วางโครงการเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ และความปลอดภัยรู้จักเลือกการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษและส่งเสริมนักเรียนปลูกผัก และผลิตปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

ติดต่อ สพป.สก.1