ประชุมพุธเช้า

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางพรพนา บัวอินทร์  นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ ว่าที่ร้อยตรี สุขสรร จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมพุธเช้า ข่าวสพฐ. โดยมี  ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1