เสนอของบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2714 27141 27142 27143 27144 27145 27146แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำรวจและรายงาน

ข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างตามแบบรายงานที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายใน

วันที่ 15 สิงหาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1