ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๕๓/ว๒๖๗๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

จึงขอส่งข้อมูลกำลังพล แนบท้ายคำสั่ง มาพร้อมนี้

2676a

 

ติดต่อเรา