โครงการสานสัมพันธ์ตำรวจวังสมบูรณ์พบปะชุมชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับชาวบ้านวังดาราและโรงเรียนบ้านวังดารา เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ติดต่อเรา