วันภาษาไทยแห่งชิติ..ณ มหาเจริญ

29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดย นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและมอบเกียีรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำการแข่งขันกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงของนักเรียนอาทิเช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การเล่านิทาน การขับร้องเพลงอีฉ่อย การแสดงดนตรีของนักเรียน
ติดต่อเรา