การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

ขอเชิญชวนโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษา โดยส่งผลงาน ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดดังแนบ

IMG_0002

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา