ประชุมวางแผนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) พร้อมทั้งวิทยากรแกนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดสระแก้ว และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมวางแผนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา