คุณครูยลลดา คงประโคน ผู้สืบทอดการนวดแผนไทย

🔸คุณครูยลลดา คงประโคน ผู้สืบทอดการนวดแผนไทย และต่อยอดให้กับนักเรียนได้สืบสานงานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้อนุรักษ์อาชีพนวดดั้งเดิมของไทยมิให้สูญหายและเป็นอาชีพได้ต่อไป
🔸ทางโรงเรียนบ้านโคกน้อยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง
ติดต่อเรา