โรงเรียนบ้านคลองหมากนัดจัดกิจกรรมทักษะอาชีพประถมศึกษาตอนปลาย สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง

โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้จัดทำเป็นสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง โดยมีการให้ความรู้และสาธิตวิธิการทำจากคณะครู และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และให้นักเรียนออกแบบเป็นแผนผังความคิด (mind mapping) เพื่อเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้

ติดต่อเรา