โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมบูรณาการ และจัดกิจกรรม Active Learning ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างสร้าสรรค์
ให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน

ติดต่อเรา