กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

1.โรงเรียนบ้านห้วย 2.โรงเรียนเหล่ากกโก  3. โรงเรียนเขาสิงโต

4. โรงเรียนเนินดินแดง 5. โรงเรียนคลองหมากนัด 6. โรงเรียนแสงจันทร์

ณ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2557

Scout1

 

Scout2Scout3Scout4Scout5Scout6Scout7

ติดต่อ สพป.สก.1