การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (กตปน.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (กตปน.) 

https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school.php?ID_New=391787&School_ID=1027740048

ติดต่อเรา