การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นางกนกวรรณ รอดคง ผู้ทรงคุณวุฒิการบริหารการศึกษา และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ของนางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีใส ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

 

ติดต่อเรา