การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

นำโดย ผอ.ปราโมท  อัมรักษ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู

สู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

IMG_0019 IMG_0046 IMG_0029

ติดต่อเรา