ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน หัวข้อ น้ำและอากาศ และจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Leaming) ตามแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน หัวข้อ น้ำและอากาศ และจัดประสบการณ์เรียนรู้เชิงรุก (Active Leaming) ตามแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยมี ศึกษานิเทศก์ คณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1