ประชุมครูผู้รับผิดชอบ DLTV/DLIT เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ประชุมครูผู้รับผิดชอบ DLTV/DLIT เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โรงเรียนในสังกัด ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 

ติดต่อเรา