ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือนหลัง) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือนหลัง) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายอานนท์  ต่อมกระโทก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง โดยมี นางกนกวรรณ รอดคง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ กรรมการ และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนบ้านบ้านแก้ง

https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school.php?ID_New=380517&School_ID=1027740048

ติดต่อเรา