การประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2557

ให้โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ส่งใบสมัคร  พร้อมแบบประเมินตนเอง ตามรายละเอียดและเกณฑ์การประกวดสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น  ที่แนบมาพร้อมนี้  (ภายในวันที่  8  สิงหาคม  2557)

ติดต่อเรา