ขอเอกสารเพิ่มเติม (ล้างหนี้เงินยืม)

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังเอกสารที่แนบท้าย  ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อล้างหนี้เงินยืมในโครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนประถมศึกษา  ให้ส่งภายในวันที่  5  สิงหาคม  2557  7

ติดต่อเรา