การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันอัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นายฉันทการณ์ กุลพานิช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายกอบโชค ศิริรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงจันทร์ และนางสาวปรีเปรม เค้าอ้น ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1