แจ้งโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบและศูนย์เด็กปฐมวัยเครือข่าย

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว637 ลงวันที่ 25  กรกฎาคม 2557 แจ้งจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนละ17,375 บาท

จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา

งบดำเนินงาน(ค่าวัสดุ) ให้ใช้ระหัสงบประมาณ ตามหนังสือที่แนบ

rongrat

ติดต่อ สพป.สก.1