โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร เตรียมสอบนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร เตรียมสอบนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว โดยมี  นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์และพัฒนาผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น 2 อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา