ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG: Bio – Circular Green Economy”  ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พบกับกิจกรรมมากมายกับนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อาทิ
            – นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4 และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย รัชกาลที่ 9
            – เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : Bio-Circular Green Economy
            – โครงการสัมมนาทางวิชาการสำหรับครู/อาจารย์ “เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพของวิชาชีครู และเทคนิคการสอนแบบครูมืออาชีพ” ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการ
            – การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย)
            – การแข่งขันทางการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : Bio-Circular Green Economy” (ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย)
            – การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำหรับครู/อาจารย์ผู้สอน)
           – การแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่นการประเมินคุณภาพข้าว (ระดับมัธยมปลาย)
           – การแข่งขัน E-sport Game 
           – การประกวดวาดภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาด้าน BCG” (ระดับประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย)

หากสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครได้ตาม QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ดาว์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >> ใบสมัครและรายละเอียดโครงการฯ

ติดต่อ สพป.สก.1