วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนบ้านสี่แยก ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยให้กับนักเรียน

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11

ติดต่อ สพป.สก.1