โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จังหวัดพิจิตร

ด้วยชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หากท่านใดสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตาม QR Code รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครและรายละเอียดโครงการฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา