ประชุมคณะทำงานวางแผนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบ Fundamental AL Traning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน โดยมี นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา