ประชาสัมพันธ์ การจัดค่ายอบรมเยาวชนต้นแบบศีลธรรม(หลักสูตรความดีสากลและ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย)

เนื่องด้วยศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ มีนโยบายส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังศีลธรรม ให้แก่เยาวชน และเพื่อสนองนโยบายการพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จมีหลักสุตรการอบรมที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อแนวทางการพัฒนานิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและความดีสากล 5 ประการ ซึ่งจะสามารรถพัฒนานิสัย รักความสะอาด รักความเป็นระเบียบ สุภาพนุ่มนวล ตรงต่อเวลาและมีจิตตั้งมั่น เพื่อให้ติดเป็นนิสัยและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จพร้อมสนับสนุนการจัดอบรมโดยมีคณะพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ ภูมิธรรม คณะวิทยากร พี่เลี้ยงผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้ให้การอบรม ทางโรงเรียนสามารถจัดอบรมใช้สถานที่ในการอบรมที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด สถานศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อโดยตรงที่ พระศักดิ์สิทธิ์ ปญฺญาสกฺโก โทรศัพท์ 08-53982227IMG_0002

ติดต่อเรา