ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา “สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญเหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา “สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ติดต่อเรา